ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสายัณต์ อรรคราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราภรณ์ แสงจันโท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2