หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
                                                                                           มัธยมศึกษาตอนต้น

                                                   -  ห้องเรียนทั่วไป 

 
 
                                         มัธยมศึกษาตอนปลาย


  •                                                -  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  •                                                -  ห้องเรียนทักษะอาชีพ