ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิวิมล คงดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชิติมา จันทรเสนา
ครูผู้ช่วย

นางจตุพร มหิงษา