ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภคพล ขันทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวลัยพร บุญสงกา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0