วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 


ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
   
“ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”