ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประจักษ์ชัย หลักคำ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ