ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสายรุ้ง สมพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ โลมาอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1