ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัทราวดี ศรีแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1