ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาทิณี ศรีธรรมโม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0