ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป 
 
    1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  ตั้งอยู่  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ ริมถนนลูกรังสายหนองนาง-ตอแก  บ้านหนองนาง หมู่ 10  ตำบลหนองนาง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์ 43130  โทรศัพท์  0-420-14470  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
    1.2  เปิดสอนระดับ  ตั้งแต่
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1 – 3)
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 4 – 6)
    1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านหนองนาง, บ้านนาน้ำพาย, บ้านดงนาคำ  บ้านนาดง และบ้านราษฎร์สามัคคี

ประวัติความเป็นมา   
            
            โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  ได้รับประกาศตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนถ่อนวิทยา  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2534  และได้รับประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหนองนาง   อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในท้องที่ตำบลหนองนางและตำบลที่ อยู่ใกล้เคียง
            ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครู  จำนวน  14   คน  พนักงานราชการ  1  คน   ครูอัตราจ้าง  1  คน  พนักงานบริการ  2  คน  
สีประจำโรงเรียน         
 “สีเขียวเหลือง และธงโรงเรียนมีพื้นสีเขียว-เหลืองตามแนวยาว”

 
 
คำขวัญของโรงเรียน    
 “ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนา” 

 
 
อักษรย่อ
“ น.พ.ค. ”
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ ต้นเฟื่องฟ้า ”