ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 กุมภาพันธ์ 2537
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 กุมภาพันธ์ 2537
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 กุมภาพันธ์ 2537
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 กุมภาพันธ์ 2537
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..