เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


มาร์ชหนองนางพิทยาคม
 
                                            พวกเราชาว น.พ.ค.     ไม่เคยย่อท้อต่อการสร้างความดี
                                                  ศิษย์รู้อยู่คู่ธาณี       เอื้ออารีย์มีวินัยน้ำใจงาม
                                น.พ.ค. หนองนางพิทยาคม        แหล่งชื่นชมของคนทั้งหลาย
                                สร้างชื่อเสียงเอาไว้มากมาย        ประจักษ์ไว้คู่สถาบัน
                           พวกเรารักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์        ปฏิบัติควรอยู่คู่ศักดิ์ศรี
                         ความประหยัด มัธยัสถ์ พวกเรามี        สิ่งเหล่านี้พัฒนาประชากร
                            เขียวเหลืองงามเลื่องระบือไกล        ทั่วแดนไทยกล่าวขานมานานปี
                                            น.พ.ค.รู้รักสามัคคี         ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม