ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเงิน คำสว่าง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 081-1174950
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัสเทพ กุลวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร : 0899379667
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ อรรคราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : คณะครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจตุพร มหิงษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษฐ์เก่า
เบอร์โทร : 089-5704579
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร แข็งแรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนวลละออง วัจรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 087-2175942
ชื่อ-นามสกุล : นายโฮม พรมศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ กองศรีหาจักร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 083-1428764
ชื่อ-นามสกุล : นายมวย ยศธเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 087-8646700