ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ กลัดณรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวุฒิศักดิ์ ตันตะสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0