สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
 
สัญลักษณ์ “ คบเพลิงกับหนังสือ ”  

"คบเพลิง"    เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ
"หนังสือ"  เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด