กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสินีนาฏ ดุลยสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งนภา แจ้งไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1