ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ ราชป้องขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสินีนาฏ ดุลยสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1