ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภพ ทักษิณธานี
ครู คศ.3

นางมลฤดี ชัยชมภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์