ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมลฤดี ชัยชมภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ แสงจันโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0