ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิชิตา แข็งแรง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3